Väddicka

  Kartor.  Här ligger Väddicka, i Hökhuvuds församling och Frössåkers härad.

"Väddika - namnet kan innehålla det gammalsvenska ordet "vidher" i betydelsebn skog. Jfr Väddö "skogsön". Namnet torde i så fall ursprungligen syfta på denna trakts karaktär av skogsbygd."             

1344 "in FrØsakir skiplagh parochia HØkhoftum" säges att För Hökhuvud saknas kyrkby. I början av 1400-talet ersattes en äldre träkyrka av nuvarande gråstenskyrkan. Kyrkan är byggd på prästgårdens ägor, som på 1700-talet delvis är samfällda med avgärdahemmanet Lilla Väddikas.  Detta och ´kartbilden´ talar för att prästgården är utbruten ur Väddika by.


Nedan: Del av karta över Hökhuvud från 1739 som kan ses i Hökhuvuds församlingshem. Finns annars i Löfsta bruk arkiv.

<-->   År 1925 den 14 november.

Sammandrag:

 Styckningslotternas penningvärden,  Storlek i Mantal o Hektar  Samt senare påförd blyertsanteckning till höger.


Aa      9.2    90.000 kr.            1,682  233    Väddicka gård, säljes

Ab      9.3    60.000                  1,121    577    Skogsbestånd, behålles

Ac      9.4      7.800                   0,148    74       - ” -

Ad      9.5     8.500                   0,159    13      Mark Marken, säljes

Ae      9.6    10.500                   0,194    23     Edins hemman säljes

Af       9.7     4.600                    0,086   10     C Larssons hemman säljes

Ag      9.8     5.400                    0,100   13     Väddickatorp, sålt

Ah      9.9     4.200                    0,078    7      Erikssons hemman, sålt

Ai       9.10    4.200                    0,078    5      Edins hemman sålt

Ak      9.11    11.800                    0,220   27     Vallins hemman sålt

Al       9.12    7.100                      0,133    16     C Larssons hemman sålt

Am     9.13    3.300                     0,062    9     Örns, sålt

An      9.14    7.100                       0,133    16     Erikssons hemman, sålt

Ao      9.15      700                        0,013      1     Lykt vid Elin Erikssons

Ap      9.16    2.300                      0,043     7     Bloms sålt


När blyerts anteckningarna lagts till går inte att veta.

Till vänster ses en karta som återger Väddicka by 1924 som är ett ganska stort område. Bla. ingår Väddicka sjön och som även når Olandsån på två platser.


1925 delas det upp på 15 olika ägor utav Gimo-Österby Bruks Aktiebolag. Handlingar om detta finns hos BillerudKorsnäs´s kontor utanför Gävle.

 

Området här på kartan angivet i punkterna 17, 18, 19 och 20 avsöndras:

"I förestående areal ingår inom området belägna från 4 1/4 mantal Väddicka N:o 9 för alltid avsöndrade lägenheterna Lugnet och Söderäng med en sammanlagd areal av 9,80-hektar, ävensom vattenområden i Olandsån och den numera utdikade Väddickasjön."

Även yta för landsväg, bygdeväg och utfartsvägar har avsatts.       


Gimo Bruks Aktiebolag (1897-12-15) ändrar namn till Gimo-Österby Bruks Aktiebolag 1916-06-30.

I dag gäller BillerudKorsnäs AB som bildades den 29 november 2012 . 

Här ovan ses Lilla Wädicka 1739.     Till höger ses Lilla Wäddicka från år 1908. Längst upp är noterat Alb. Wallin

Om vi nu följer Albert Wallin så ser vi hans namn på kartan till höger som visar "Afgärdahemmanet Lilla Wäddicka" 1908.

1910 arbetar han dagsverken vid Väddicka gård.

Vid ägostyckningen 1925, här ovan, har hemmanet beteckningen Ak och sedan Väddicka 911.

1932 säljes gården till Ernst Forsberg.

Samma år (?) köper han hemmanet Am sedemera Väddicka 9.13

 

_________________________________________________________________________________________________________

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 


Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor